Dziś jest 27.06.2022

Imieniny obchodzą Władysław, Maryla, Władysława, Bożydar

Portal podróżniczy etraveler.pl

gwarancja udanych wakacji
Accredited Agent

Regulamin serwisu Etraveler.pl

Autor: etraveler.pl

Data publikacji: 08.12.2011 10:12

Liczba odwiedzin: 2208

Tagi: regulamin serwisu

Przedmiotem niniejszego regulaminu są zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu Etraveler.pl. Rozpoczęcie korzystania z ww. serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w regulaminie.

1. ZASADY OGÓLNE

1.1 Właścicielem serwisu jest firma Global Airline Services Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Narwik 10/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000285636, NIP 522-285-79-79.

1.2. Celem działalności serwisu Etraveler.pl jest:

a). udostępnienie użytkownikom dostępu do materiałów publikowanych w serwisie Etraveler.pl
b). umożliwienie przechowywania i samodzielnego edytowania materiałów (tekstów, zdjęć, filmów itp.), komentowania materiałów innych użytkowników.
c) umożliwienie kompleksowego zaplanowania podróży: od wybory destynacji, przez dostęp do informacji praktycznych i artykułów o wybranym kraju, po sprawdzenie przelotu, rezerwację i zakup biletu lotniczego, rezerwację hotelu, wynajem samochodu.

2. DEFINICJE

2.1. Serwis – portal etraveler.pl, o charakterze podróżniczym, działający pod adresem internetowym http://www.etraveler.pl.

2.2. Administrator – firma Global Airline Services sp. z o.o., która świadczy usługę bezpłatnego udostępniania zasobów Serwisu jego Użytkownikom.

2.3. Użytkownik – każda osoba, która posiada dostęp do Serwisu, korzysta z jego funkcjonalności, odbiera treści opublikowane w Serwisie oraz zamieszcza własne. Użytkownik jest osobą, w stosunku do której mają zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu.

2.4. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał Rejestracji.

2.5. Materiał – wszelkie materiały (teksty, zdjęcia, filmy, linki, opinie, komentarze, a także inne materiały, które zostały przesłane jako mające zostać opublikowane w Serwisie), które Użytkownik może zamieszczać w Serwisie za pomocą udostępnionych funkcjonalności.

2.6. Regulamin – niniejszy regulamin.

2.7. Rejestracja – rejestracja w Serwisie, której dokonuje Użytkownik po podaniu adresu e-mail oraz unikalnego hasła każdorazowo wpisywanego przy logowaniu.

2.8. Wizerunek – aktualne zdjęcie Użytkownika zamieszczone w serwisie Etraveler.pl oraz na podstronach, gdzie opublikowane są Materiały Użytkownika.


3. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

3.1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób, który nie narusza praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego oraz postanowień niniejszego Regulaminu. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3.2. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymywania się od wszelkich działań, które w jakikolwiek sposób mogłyby zakłócić funkcjonowanie Serwisu, być uciążliwe dla innych Użytkowników oraz dla Administratora.

3.3. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. Użytkownik rejestruje się, wypełniając formularz dostępny pod adresem: http://www.etraveler.pl/rejestracja . Rejestracja w Serwisie oznacza, że Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. Tylko zarejestrowani Użytkownicy mogą korzystać z niektórych funkcjonalności Serwisu m.in.: dodawanie i edycja tekstów, zdjęć, filmów, linków.

3.4. Użytkownik może anulować rejestrację, wysyłając wiadomość poprzez formularz dostępny pod adresem: http://etraveler.pl/kontakt/. Administrator zobowiązuje się usunąć dane Użytkownika z bazy danych serwisu Etraveler.pl i zaprzestać ich przetwarzania maksymalnie w ciągu 30 dni, przy czym Materiały zamieszczone przez Użytkownika nadal pozostaną w Serwisie.

3.5. Użytkownik może zostać poproszony o przesłanie swojego biogramu wraz ze zdjęciem, który zostanie umieszczony na podstronach, gdzie opublikowane są teksty Użytkownika. Tym samym Użytkownik wyraża zgodę, by jego wizerunek wraz z imieniem i nazwiskiem był rozpowszechniany i publicznie udostępniony w serwisie Etraveler.pl.

3.6. Użytkownik oświadcza, że publikując Materiały, na których widniej wizerunek innych osób, posiada ich zgodę na rozpowszechnianie wizerunku.

3.7. Niedozwolone jest:

a). wszelkie działanie, które narusza prywatność innych Użytkowników, zwłaszcza zbieranie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o innych Użytkownikach, chyba że Użytkownik wyraził na to zgodę, jest to dozwolone przez przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

b). umieszczanie treści, które nie są związane z profilem Serwisu.

c). podszywanie się pod innych Użytkowników, sugerowanie nieprawdziwej tożsamości przez Użytkownika.

d). rozsyłanie spamu i informacji handlowej niezamówionej przez Administratora.

e). zamieszczanie treści o charakterze pornograficznym, rasistowskim, nawołujących do aktów przemocy czy szerzenia nienawiści na tle rasowym, religijnym, narodowościowym.

3.8. W przypadku złamania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Administrator ma prawo ograniczyć, trwale lub czasowo, dostęp Użytkownika do serwisu Etraveler.pl lub niektórych z jego funkcjonalności.

3.9. Administrator ma prawo usunąć z Serwisu materiały, które w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkownika.

4. MATERIAŁY

4.1. Użytkownik, który dokonał rejestracji może samodzielnie dodawać i edytować Materiały tj. zdjęcia, teksty, filmy etc. Komentarze pod Materiałami opublikowanymi w Serwisie mogą dodawać także niezarejestrowani internauci.

4.2. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia komentarzy i opinii, których treści naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkownika.

4.2. Każdy Materiał zamieszczony przez Użytkownika jest sprawdzany pod kątem zawartości merytorycznej i językowej przez osobę wyznaczoną przez Administratora. Dopiero po akceptacji tekst zostanie opublikowany w Serwisie.

4.3. Zabrania się Użytkownikowi zamieszczania w serwisie Etraveler.pl Materiałów, które zawierają:
a). treści sprzeczne z prawem krajowym i międzynarodowym
b). treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względów bezwyznaniowych,
c). treści pornograficzne, nawołujące do przemocy, przedstawiające przemoc,
d). treści nieetyczne, uznawane za niemoralne, które obrażają uczucia innych osób, także uczucia religijne,
e). treści naruszające prawo do prywatności innych osób.

4.4. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania i usuwania treści powszechnie uznawanych jako SPAM, zawierających reklamy towarów usług, komercyjnych serwisów czy treści, które mogą zostać uznane jako konkurencyjne w odniesieniu do serwisu Etraveler.pl lub mogących działać na niekorzyść Serwisu.

4.5. Administrator ma prawo do odmowy publikacji Materiałów w przypadku:
a). wykrycia plagiatu,
b). wcześniejszej publikacji tych samych Materiałów w Serwisie,
c). niskiego poziomu merytorycznego i językowego nadesłanych Materiałów,
d). naruszenia przez Materiały postanowień niniejszego Regulaminu, prawa, dobra osób trzecich.

4.6. Administrator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za Materiały zamieszczone przez Użytkownika w serwisie Etraveler.pl oraz za ewentualne szkody, które mogłaby przynieść ich publikacja w Serwisie osobom trzecim.

4.7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za całkowite lub częściowe kopiowanie Materiałów dostępnych w Serwisie przez osoby trzecie, zamieszczanie czy wykorzystywanie ich w jakikolwiek sposób w innych serwisach.

5. PRAWA AUTORSKIE/LICENCJA

5.1. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie do Materiałów, które zamieszcza w Serwisie. Jednocześnie Użytkownik oświadcza, że jego Materiały są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów.

5.2. Użytkownik, dokonując Rejestracji i zamieszczając Materiały w serwisie Etraveler.pl daje Administratorowi zgodę na ich wykorzystanie na następujących polach eksploatacji (licencja):

a). w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym technika drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b). w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, najem oryginału lub egzemplarzy; c). w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

5.3. Licencja ma charakter niewyłączny, zostaje udzielona na czas nieoznaczony i nieodpłatnie. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do każdego utworu odrębnie, z chwilą jego przekazania do Serwisu.

5.4. Użytkownik, zamieszczając swoje Materiały w serwisie Etraveler.pl upoważnia Administratora bądź osoby wyznaczone przez Administratora do dokonywania zmian w Materiałach, w szczególności takich jak: tytuły, podtytuły, śródtytuły, skróty, poprawki stylistyczne, językowe, wykorzystywania części tekstów bądź ich uzupełniania.

5.5. Użytkownik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdyby powyższe oświadczenia okazały się niezgodne ze stanem faktycznym lub w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich.

6. POLITYKA PRYWATNOŚCI

6.1. Podanie danych osobowych podczas rejestracji oraz zgoda na ich przetwarzanie mają charakter dobrowolny. Korzystanie z niektórych dostępnych w serwisie Etraveler.pl funkcjonalności wymaga od Użytkowników rejestracji. Podczas rejestracji Użytkownik proszony jest o podanie adresu e-mail, a także hasła, które również objęte jest niniejszą polityką prywatności.

6.2. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera, jego dane osobowe będą wykorzystywane w celu wysyłania newslettera drogą e-mailową raz w tygodniu.

6.3. Kontakt z serwisem Etraveler.pl przez funkcjonalności takie jak: Kontakt lub Formularz wymagają od Użytkownika podania danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu), które będą przetwarzane wyłącznie w celach korespondencyjnych.
Użytkownik może zostać poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych w sytuacjach takich jak: konkursy, quizy, loterie, gry, akcje promocyjne organizowane w serwisie Etraveler.pl.

6.4. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych dane użytkowników mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu. Udostępnienie danych osobowych może nastąpić również w przypadku naruszenia Regulaminu serwisu Etraveler.pl, naruszenia prawa, gdy ich udostępnienia wymaga wymiar sprawiedliwości

7. REKLAMACJE

7.1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych przez serwis Etraveler.pl można zgłaszać drogą e-mailową na adres Global Airline Services Sp. z o.o., Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina,
ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa


7.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, dokładny opis i powód reklamacji.

7.3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od ich otrzymania przez specjalnie powołaną do tego Komisję Reklamacyjną.

7.4. Powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji zostaną wysłane listem poleconym w ciągu 7 dni od daty podjęcia decyzji przez Komisję Reklamacyjną.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie firmy Global Airiline Services sp. z o.o.

8.2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

8.3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z ich akceptacją.

8.4. Dla każdego konkursu przeprowadzanego w serwisie Etraveler.pl będzie obowiązywał odrębny regulamin.

Komentarze (0)

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój komentarz

Infolinia(22) 487 55 85

Pn.-Pt. 8-19;So-Nd. 9-19

Wyprawy pod patronatem Etraveler.pl

 • Równoleżnik Zero 2015 – Wrocławski Festiwal Podróżniczy im. Olgierda Budrewicza

  Równoleżnik Zero 2015 – Wrocławski Festiwal Podróżniczy im. Olgierda Budrewicza

  Autor: Źródło: materiały promocyjne

  Data publikacji: 25.03.2015 09:20

  Liczba odwiedzin: 4302

  Festiwal Podróżniczy im. Olgierda Budrewicza Równoleżnik Zero, który odbędzie się w dniach 9-11 kwietnia 2015 r. w Mediatece (Pl. Teatralny 5) i Bibliotece Turystycznej (ul.Szewska 78) to wydarzenie skierowane do osób pragnących poczuć klimat podróżowania oraz wspaniała okazja do spotkania z podróżnikami i autorami książek. Tegoroczna edycja będzie poświęcona krajom Ameryki Północnej i Środkowej. »

  Tagi: spotkania i imprezy podróżnicze, patronat medialny

 • Spotkanie z podróżnikiem: „Chcieć to móc” – Paweł Kilen w pięć lat po świecie

  Spotkanie z podróżnikiem: „Chcieć to móc” – Paweł Kilen w pięć lat po świecie

  Autor: Etraveler.pl

  Data publikacji: 02.03.2015 10:11

  Liczba odwiedzin: 4115

  Pięcioletnia podróż Pawła Kilena w poszukiwaniu przygody i spełnienia marzeń. Z lekkim zarysem planu i z bardzo małym budżetem. Udowadnia wszystkim, a przede wszystkim sobie, że powiedzenie „Chcieć, to móc” nie jest fikcją. »

  Tagi: spotkania i imprezy podróżnicze, patronat medialny

 • WyCHILEoutowana

  WyCHILEoutowana

  Autor: Etraveler.pl

  Data publikacji: 26.09.2014 12:38

  Liczba odwiedzin: 10224

  „Nigdzie indziej na świecie nie ma tylu Niemców, którzy mówią po hiszpańsku i czczą bohatera narodowego o nazwisku O’Higgins”. Właśnie ta, zasłyszana wieki temu opinia na temat Chile pchnęła moje zainteresowania w kierunku owego chudego jak patyk kraju. Choć od tamtego czasu minęło już wiele lat, ciekawość pozostała, ale decyzja o wyjeździe zapadła dopiero niedawno. »

  Tagi: patronat medialny, ameryka południowa, chile, patagonia

 • Czas na debiut – Strefa Darien

  Czas na debiut – Strefa Darien

  Autor: Etraveler.pl

  Data publikacji: 25.09.2014 10:24

  Liczba odwiedzin: 5621

  Książka Michała Zielińskiego to osobisty zapis wrażeń z wyprawy do jednego z najmniej uczęszczanych rejonów świata – południowoamerykańskiej selvy, czyli dżungli. »

  Tagi: patronat medialny

 • Kurs na Indonezję

  Kurs na Indonezję

  Autor: Etraveler.pl

  Data publikacji: 19.09.2014 09:47

  Liczba odwiedzin: 6710

  Karolina i Bartek, para młodych inżynierów z Krakowa i autorów bloga Kurs na Wschód, wkrótce rusza w kolejną podróż. Tym razem zamierzają odwiedzić Indonezję, przyjmując za cel nie tylko relaks pod palmami, ale także zebranie sporej ilości materiału reporterskiego, który ma czytelnikom ich bloga pokazać azjatycki kraj od podszewki. Karolina i Bartek obierają kurs na Indonezję! »

  Tagi: patronat medialny, azja, indonezja

 • 8000 km Across Canada

  8000 km Across Canada

  Autor: Etraveler.pl

  Data publikacji: 01.08.2014 16:09

  Liczba odwiedzin: 6224

  Czy można pokonać pieszo dystans 8000 km w ciągu 8 miesięcy, samotnie, bez większego wsparcia z zewnątrz, mierząc się z różnorodnymi warunkami klimatycznymi oraz terenowymi? Można, trzeba mieć tylko jasno określony cel. A taki z pewnością przyświeca Jakubowi Mudzie, który wraz z początkiem stycznia 2015 roku wybiera się w pieszą wyprawę 8000 km Across Canada, od wybrzeża Pacyfiku aż po Atlantyk. »

  Tagi: patronat medialny, ameryka północna, kanada

 • 850 km, by znaleźć dom

  850 km, by znaleźć dom

  Autor: Anna Kaca

  Data publikacji: 16.07.2014 11:07

  Liczba odwiedzin: 6102

  W tegoroczne wakacje razem z moim czworonogiem pokonam pieszo 800 km, promując adopcje psów aktywnych. Od Karkonoszy po Bieszczady będę prezentować ludziom dwa bardzo aktywne psy, które od wielu lat nie potrafią znaleźć domu. Pokaże również, że wakacje można spędzać ze swoim czworonogiem w fajny dla obu stron sposób. »

  Tagi: patronat medialny

 • Archeolodzy (znowu) w podróży – czyli autostop w Skandynawii tropami wikingów

  Archeolodzy (znowu) w podróży – czyli autostop w Skandynawii tropami wikingów

  Autor: Archeolodzy w podróży

  Data publikacji: 11.07.2014 12:45

  Liczba odwiedzin: 4683

  Minął ponad rok, odkąd grupa archeologów i jeden grafik zdecydowali się na podróż swojego życia, odwiesiła na jakiś czas pracę i studia i wyruszyła do Rosji. Teraz, projekt „Archeolodzy w Podróży” odżywa – w nieco zmienionym składzie (więcej info tutaj: http://archeolodzywpodrozy.blogspot.com/p/o-nas.html) ruszamy tym razem na północ! »

  Tagi: europa, norwegia, skandynawia, patronat medialny

 • Z uśmiechem na (Bliski) Wschód

  Z uśmiechem na (Bliski) Wschód

  Autor: Tomasz Korgol

  Data publikacji: 01.07.2014 11:07

  Liczba odwiedzin: 4848

  Celem mojej najbliższej wyprawy jest Nepal. Trasa wiedzie z Wrocławia przez Węgry, Bułgarię, Rumunię, Turcję, Gruzję, Armenię, Irak (Kurdystan), Iran, Pakistan, Indie, Nepal. Łącznie 15 tysięcy kilometrów, samotnie, autostopem. Wyprawa jest częścią projektu pod nazwą ,,Z uśmiechem na (Bliski) Wschód”. »

  Tagi: patronat medialny, azja, indie, nepal

 • Podróżować to żyć – podsumowanie I Festiwalu Podróżniczego Klubu Szalonego Podróżnika

  Podróżować to żyć – podsumowanie I Festiwalu Podróżniczego Klubu Szalonego Podróżnika

  Autor: Etraveler.pl

  Data publikacji: 30.05.2014 11:39

  Liczba odwiedzin: 4219

  W trakcie minionego I Festiwalu Podróżniczego Klubu Szalonego Podróżnika w Środzie Wielkopolskiej, któremu patronował między innymi portal Etraveler.pl, słuchacze mieli okazję nie tylko przenieść się w odległe i niezwykle różnorodne części świata, ale i dostali spory zastrzyk inspiracji, po którym na pewno niełatwo będzie wysiedzieć w domu. »

  Tagi: europa, polska, patronat medialny

 • Gobi Expedition 2014

  Gobi Expedition 2014

  Autor: Łukasz Kraka-Ćwikliński

  Data publikacji: 26.05.2014 16:34

  Liczba odwiedzin: 4526

  Wyprawa przez drugą co do wielkości pustynię na świecie zbliża się wielkimi krokami. Do jej rozpoczęcia zostały niespełna dwa miesiące, co sprawia, że jest to dobry moment, by przypomnieć zainteresowanym, na czym polega jej wyjątkowość. »

  Tagi: azja, mongolia, gobi, patronat medialny

 • Festiwal Podróżniczy u Przyrodników

  Festiwal Podróżniczy u Przyrodników

  Autor: Etraveler.pl

  Data publikacji: 26.05.2014 15:10

  Liczba odwiedzin: 3638

  Już w najbliższy piątek (30.05.) rusza w Lublinie Festiwal Podróżniczy u Przyrodników. W programie znalazły się slajdowiska z całego świata: Kolumbia, Antarktyda, Portugalia, Niemcy, Słowenia, Chorwacja) oraz z Polski (Opolszczyzna i Białowieski Park Narodowy). Ideą Festiwalu jest ukazanie piękna i bogactwa przyrody w skrajnie różnych rejonach świata. »

  Tagi: spotkania i imprezy podróżnicze, patronat medialny

 • Bałkany Trip 2014

  Bałkany Trip 2014

  Autor: BusTrip into the Wild

  Data publikacji: 12.05.2014 09:20

  Liczba odwiedzin: 19481

  Jak opisać w kilku słowach projekt BusTrip Into The Wild? 26-letni volkswagen T3, siedmioro podróżników i 12 krajów, które chcemy odwiedzić w trzy tygodnie, jak najmniejszym kosztem. »

  Tagi: patronat medialny, europa

 • I Festiwal Podróżniczy Klubu Szalonego Podróżnika w Środzie Wielkopolskiej

  I Festiwal Podróżniczy Klubu Szalonego Podróżnika w Środzie Wielkopolskiej

  Autor: Etraveler.pl

  Data publikacji: 28.04.2014 10:02

  Liczba odwiedzin: 33098

  Już 23 i 24 maja rusza w Środzie Wielkopolskiej pierwszy Festiwal Podróżniczy organizowany przez Klub Szalonego Podróżnika. Dwa dni festiwalowe będą składać się z prezentacji prelegentów o „Statuetkę Klubu Szalonego Podróżnika” za najlepszą prezentację podróżniczą, prezentacji filmów oraz relacji podróżniczych zaproszonych gości specjalnych. Poza tym na każdego z uczestników czekają liczne konkursy i atrakcje festiwalowe. »

  Tagi: spotkania i imprezy podróżnicze, patronat medialny

 • 4 Żywioły – podróż autostopem dookoła Islandii

  4 Żywioły – podróż autostopem dookoła Islandii

  Autor: Joanna Maślankowska i Adam Wnuk

  Data publikacji: 15.04.2014 11:35

  Liczba odwiedzin: 4829

  1 miesiąc, 2 autostopowiczów i 4 żywioły do pokonania. Podczas miesięcznej wyprawy zasmakujemy dań gotowanych w rozgrzanej ziemi, wykąpiemy się w najwspanialszych wodospadach Europy, staniemy na skraju dwóch ogromnych płyt tektonicznych jednocześnie i (mam nadzieję) nie zostaniemy porwani razem z namiotem przez niezwykle silne wiatry. Wszystko to z dobytkiem na plecach i wyciągniętym w górę kciukiem. »

  Tagi: patronat medialny, europa, islandia

 • I Festiwal Podróżniczy w Środzie Wielkopolskiej

  I Festiwal Podróżniczy w Środzie Wielkopolskiej

  Autor: Etraveler.pl

  Data publikacji: 21.03.2014 14:44

  Liczba odwiedzin: 53141

  24 maja 2014 r. w Ośrodku Kultury w Środzie Wielkopolskiej w ramach Średzkich Sejmików Kultury 2014 odbędzie się I Festiwal Podróżniczy zorganizowany przez poznański Klub Szalonego Podróżnika. W ramach Festiwalu przewidziane są przede wszystkim prelekcje podróżnicze, slajdowiska, dyskusje i spotkania z podróżnikami. Prelegenci przedstawią swoje dotychczasowe podróże po różnych regionach świata i opowiedzą związane z nimi historie, przygody i wrażenia. »

  Tagi: spotkania i imprezy podróżnicze, patronat medialny

 • « Poprzednia
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Następna »

Spotkania i imprezy podróżnicze