Dziś jest 23.05.2024

Imieniny obchodzą Iwona, Emilia, Dezyderiusz, Budziwoj

Portal podróżniczy etraveler.pl

gwarancja udanych wakacji
Accredited Agent

Regulamin serwisu internetowego Etraveler.pl

Przedmiotem niniejszego regulaminu są zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu Etraveler.pl. Rozpoczęcie korzystania z ww. serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w regulaminie.1. ZASADY OGÓLNE1.1 Właścicielem serwisu jest firma Global Airline Services Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Narwik 10/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000285636, NIP 522-285-79-79.

1.2 Celem działalności serwisu Etraveler.pl jest:

a). udostępnienie użytkownikom dostępu do materiałów publikowanych w serwisie Etraveler.pl,
b). umożliwienie przechowywania i samodzielnego edytowania materiałów (tekstów, zdjęć, filmów itp.), komentowania materiałów innych użytkowników,
c) umożliwienie kompleksowego zaplanowania podróży: od wybory destynacji, przez dostęp do informacji praktycznych i artykułów o wybranym kraju, po sprawdzenie przelotu, rezerwację i zakup biletu lotniczego, zakup wizy do wybranego kraju, rezerwację hotelu, wynajem samochodu.

2. DEFINICJE

2.1 Serwis – serwis Etraveler.pl, o charakterze turystycznym, działający pod adresem internetowym http://www.etraveler.pl.

2.2 Administrator – firma Global Airline Services sp. z o.o., która świadczy usługę bezpłatnego udostępniania zasobów Serwisu jego Użytkownikom.

2.3 Użytkownik – każda osoba, która posiada dostęp do Serwisu, korzysta z jego funkcjonalności, odbiera treści opublikowane w Serwisie oraz zamieszcza własne. Użytkownik jest osobą, w stosunku do której mają zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu.

2.4 Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał Rejestracji.

2.5 Materiał – wszelkie materiały (teksty, zdjęcia, filmy, linki, opinie, komentarze, a także inne materiały, które zostały przesłane jako mające zostać opublikowane w Serwisie), które Użytkownik może zamieszczać w Serwisie za pomocą udostępnionych funkcjonalności.

2.6 Regulamin – niniejszy regulamin.

2.7 Rejestracja – rejestracja w Serwisie, której dokonuje Użytkownik po podaniu adresu e-mail oraz unikalnego hasła każdorazowo wpisywanego przy logowaniu.

2.8 Wizerunek – aktualne zdjęcie Użytkownika zamieszczone w serwisie Etraveler.pl oraz na podstronach, gdzie opublikowane są Materiały Użytkownika.

3. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA3.1 Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób, który nie narusza praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego oraz postanowień niniejszego Regulaminu. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3.2 Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymywania się od wszelkich działań, które w jakikolwiek sposób mogłyby zakłócić funkcjonowanie Serwisu, być uciążliwe dla innych Użytkowników oraz dla Administratora.

3.3 Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. Użytkownik rejestruje się, wypełniając formularz dostępny pod adresem: http://www.etraveler.pl/rejestracja. Rejestracja w Serwisie oznacza, że Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. Tylko zarejestrowani Użytkownicy mogą korzystać z niektórych funkcjonalności Serwisu m.in.: dodawania i edycji tekstów, zdjęć, filmów, linków.

3.4 Użytkownik może anulować rejestrację, wysyłając wiadomość poprzez formularz dostępny pod adresem: http://etraveler.pl/kontakt/. Administrator zobowiązuje się usunąć dane Użytkownika z bazy danych serwisu Etraveler.pl i zaprzestać ich przetwarzania maksymalnie w ciągu 30 dni, przy czym Materiały zamieszczone przez Użytkownika nadal pozostaną w Serwisie.

3.5 Użytkownik może zostać poproszony o przesłanie swojego biogramu wraz ze zdjęciem, który zostanie umieszczony na podstronach, gdzie opublikowane są teksty Użytkownika. Tym samym Użytkownik wyraża zgodę, by jego wizerunek wraz z imieniem i nazwiskiem był rozpowszechniany i publicznie udostępniony w serwisie Etraveler.pl.

3.6 Użytkownik oświadcza, że publikując Materiały, na których widniej wizerunek innych osób, posiada ich zgodę na rozpowszechnianie wizerunku.

3.7 Niedozwolone jest:

a). wszelkie działanie, które narusza prywatność innych Użytkowników, zwłaszcza zbieranie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o innych Użytkownikach, chyba że Użytkownik wyraził na to zgodę, jest to dozwolone przez przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,

b). umieszczanie treści, które nie są związane z profilem Serwisu,

c). podszywanie się pod innych Użytkowników, sugerowanie nieprawdziwej tożsamości przez Użytkownika,

d). rozsyłanie spamu i informacji handlowej niezamówionej przez Administratora,

e). zamieszczanie treści o charakterze pornograficznym, rasistowskim, nawołujących do aktów przemocy czy szerzenia nienawiści na tle rasowym, religijnym, narodowościowym.

3.8 W przypadku złamania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Administrator ma prawo ograniczyć, trwale lub czasowo, dostęp Użytkownika do serwisu Etraveler.pl lub do niektórych z jego funkcjonalności.

3.9 Administrator ma prawo usunąć z Serwisu materiały, które w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, bez wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkownika.

4. MATERIAŁY4.1 Użytkownik, który dokonał rejestracji może samodzielnie dodawać i edytować Materiały tj. zdjęcia, teksty, filmy etc. Komentarze pod Materiałami opublikowanymi w Serwisie mogą dodawać także niezarejestrowani internauci.

4.2 Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia komentarzy i opinii, których treści naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkownika.

4.3 Każdy Materiał zamieszczony przez Użytkownika jest sprawdzany pod kątem zawartości merytorycznej i językowej przez osobę wyznaczoną przez Administratora. Dopiero po akceptacji tekst zostanie opublikowany w Serwisie.

4.4 Zabrania się Użytkownikowi zamieszczania w serwisie Etraveler.pl Materiałów, które zawierają:

a). treści sprzeczne z prawem krajowym i międzynarodowym,
b). treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względów bezwyznaniowych,
c). treści pornograficzne, nawołujące do przemocy, przedstawiające przemoc,
d). treści nieetyczne, uznawane za niemoralne, które obrażają uczucia innych osób, także uczucia religijne,
e). treści naruszające prawo do prywatności innych osób.

4.5 Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania i usuwania treści powszechnie uznawanych jako SPAM, zawierających reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów czy treści, które mogą zostać uznane jako konkurencyjne w odniesieniu do serwisu Etraveler.pl lub mogących działać na niekorzyść Serwisu.

4.6 Administrator ma prawo do odmowy publikacji Materiałów w przypadku:

a). wykrycia plagiatu,
b). wcześniejszej publikacji tych samych Materiałów w Serwisie,
c). niskiego poziomu merytorycznego i językowego nadesłanych Materiałów,
d). naruszenia przez Materiały postanowień niniejszego Regulaminu, prawa, dobra osób trzecich.

4.7 Administrator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za Materiały zamieszczone przez Użytkownika w serwisie Etraveler.pl oraz za ewentualne szkody, jakie mogłaby przynieść ich publikacja w Serwisie osobom trzecim.

4.8 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za całkowite lub częściowe kopiowanie Materiałów dostępnych w Serwisie przez osoby trzecie, zamieszczanie czy wykorzystywanie ich w jakikolwiek sposób w innych serwisach.

5. PRAWA AUTORSKIE/LICENCJA5.1 Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie do Materiałów, które zamieszcza w Serwisie. Jednocześnie Użytkownik oświadcza, że jego Materiały są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów.

5.2 Użytkownik, dokonując Rejestracji i zamieszczając Materiały w serwisie Etraveler.pl daje Administratorowi zgodę na ich wykorzystanie na następujących polach eksploatacji (licencja):

a). w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym technika drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b). w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, najem oryginału lub egzemplarzy; c). w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

5.3 Licencja ma charakter niewyłączny, zostaje udzielona na czas nieoznaczony i nieodpłatnie. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do każdego utworu odrębnie, z chwilą jego przekazania do Serwisu.

5.4 Użytkownik, zamieszczając swoje Materiały w serwisie Etraveler.pl upoważnia Administratora bądź osoby wyznaczone przez Administratora do dokonywania zmian w Materiałach, w szczególności takich jak: tytuły, podtytuły, śródtytuły, skróty, poprawki stylistyczne, językowe, wykorzystywania części tekstów bądź ich uzupełniania.

5.5 Użytkownik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdyby powyższe oświadczenia okazały się niezgodne ze stanem faktycznym lub w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich.

6. POLITYKA PRYWATNOŚCI6.1 Podanie danych osobowych podczas rejestracji oraz zgoda na ich przetwarzanie mają charakter dobrowolny. Korzystanie z niektórych dostępnych w serwisie Etraveler.pl funkcjonalności wymaga od Użytkowników rejestracji. Podczas rejestracji Użytkownik proszony jest o podanie adresu e-mail, a także hasła, które również objęte jest niniejszą polityką prywatności.

6.2 Jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera, jego dane osobowe będą wykorzystywane w celu wysyłania newslettera drogą e-mailową raz w tygodniu.

6.3 Kontakt z serwisem Etraveler.pl przez funkcjonalności takie jak: Kontakt lub Formularz wymagają od Użytkownika podania danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu), które będą przetwarzane wyłącznie w celach korespondencyjnych.
Użytkownik może zostać poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych w sytuacjach takich jak: konkursy, quizy, loterie, gry, akcje promocyjne organizowane w serwisie Etraveler.pl.

6.4 Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych dane użytkowników mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu. Udostępnienie danych osobowych może nastąpić również w przypadku naruszenia Regulaminu serwisu Etraveler.pl, naruszenia prawa, gdy ich udostępnienia wymaga wymiar sprawiedliwości

7. REKLAMACJE7.1 Reklamacje w zakresie usług świadczonych przez serwis Etraveler.pl można zgłaszać pisemnie na adres Global Airline Services Sp. z o.o., Antresola, Hala Odlotów, Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina, ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa

7.2 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, dokładny opis i powód reklamacji.

7.3 Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od ich otrzymania przez specjalnie powołaną do tego Komisję Reklamacyjną.

7.4 Powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji zostaną wysłane listem poleconym w ciągu 7 dni od daty podjęcia decyzji przez Komisję Reklamacyjną.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE8.1 Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie firmy Global Airiline Services sp. z o.o.

8.2 Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

8.3 Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z ich akceptacją.

8.4 Dla każdego konkursu przeprowadzanego w serwisie Etraveler.pl będzie obowiązywał odrębny regulamin.


Infolinia(22) 487 55 85

Pn.-Pt. 8-19;So-Nd. 9-19